STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Akty prawne
Uwaga!  Teksty aktów prawnych przedstawione na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją i Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r.    o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62/2000, poz. 718     z późn. zmianami) jedynym źródłem prawa na terenie Polski jest akt normatywny ogłoszony          w dzienniku urzędowym. Elektroniczna baza aktów prawnych znajduje się na stronie internetowej www.sejm.gov.pl

Akty zasadnicze:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
 2. Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2215)

 

 Akty wykonawcze:

 •   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (Dz.U. 2008 nr 118 poz. 761)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi (Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1568)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. 2007  nr 214 poz. 1582)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi  (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1324)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych  (Dz.U. 2006 nr 21 poz. 163)
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi  (Dz.U. 2005 nr 109 poz. 918)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi  (Dz.U. 2005 nr 79 poz. 691)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz.U. 2005 nr 65 poz. 573)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996  nr 60 poz. 281)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.12.2008 r.- wykaz organizacji OPP.Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free