STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Przywileje dla krwiodawców

          Przywileje dla krwiodawców

Osobie ,która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje:

- tytuł "Honorowego Dawcy Krwi"
-zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach , zwrotutraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
- zwrot kosztów przejazdu dla jednostki  organizacyjnej publicznej służby zdrowia krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4 500 kalorii,
- dawcom rzadkich grup krwi i dawcom ,którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowiuodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych,przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
-możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew,
- każdej kobiecie , która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie ,który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przys luguje tytuł i odznaka "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Dodastkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Dawcy Krwi:
   - uprawnienie do korzystania poza kolejnością 
     z świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług
     farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
   - bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków
      podstawowych i uzuuuuuuupełniających do
       wysokości limitu ceny.
- Osobą , które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą objętość ilości innych składników przysługuje dodatkowo odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

  Korzyści dla krwiodawców 

Kompleksowe badanie laboratoryjne

Przed każdym pobraniem krwi oznaczane jest 
stężenie hemoglobiny

Przed zabiegiemtrombaferezy lub leukaferezy oznacz się dodatkowo:
- liczbę krwinek płytkowych
- liczbę białych krwinek

Próbki krwi ,każdejj osoby zakwalifikowanej do pobrania krwi ,osocza,trombaferezy,leukaferezy lub innego zabiegu wymagają oznaczenia :
- antygenu HBS,
- przeciwciał anty-HIV 1/2,
-przeciwciał anty-HCV,
- RNA HCV,
- DNA HBV,
- RNA HIV,
- aktywność transaminazy alaninowej /ALAT/
- odczynników kiłowych

Co najmniej raz w roku u dawców oddających regularnie krew pełną lub komórkoweskładniki krwi oznacza się
- stężenie hemoglobiny i wartość hematokrytu
- liczbę krwinek czrwonych
- liczbę krwinek płytkowych
- liczbę krwinek białych
- skład procentowy krwinek białych

U dawców ,którzy regularnie oddają osocze oznacza się dodatkowo stężenie białka całkowitego, skład procentowy białek lub wskaźnik albuminowo-glubinowy.

ULGA DLA HONOROWEYCH KRWIODAWCÓW KRWI

 Podatnik ,który w rku podatkowym oddał honorowo krew , ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenia dokonuje się od dochodu ( przychodu). Wyskość ulgi zależy od ilości oddanej krwi.
PODSTAWA PRAWNA :

- Art. 26 ust1 pkt. 9  lit. c , ust 5 , ust 6b, ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowymod osób fizycznych ( Dz. U. z  2000r. Nr. 14. poz 176 zezm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2004 r w sprawie określenia rzadkich grup krwi,rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz o wyskości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi ( Dz. U. Nr 263. poz 2625 ze zm)

NA CZYM POLEGA ULGA DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Od 1 stycznia 2007 r.przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi , który oddał nieodpłatnie (honorowo) krew praw odliczenia wartości tej krwi od dochodu wykazywanego w zeznaniu PIT-36 i PIT-37
Zulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtowych od przychodów ewidencjowanych  ( w eznaniu PIT-28) , poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej krwi.
W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ODLICZENIE?

Wysokośc ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi  ( lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik , w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi tj. przez 130zł .

CZY POTRZEBNA BĘDZIE DOKUMENTACJA?

Samo bezpłatne oddawanie krwi nie jest wystarczającym warunkiem uprawniającym do skorzystania z omuwionej ulgi podatkowej. Aby z odliczenia skorzystać podatnik musi posiadać dokument z którego wynika wartość krwi przyjętej od podatnikaprzez stację krwiodawstwa. Co istotne otrzymanych w stacj krwiodawstwa dokumentów nie trzeba dołanczać do zeznania podatkowego. Dekumenty te należy jednak przechowywać do mentu upływu terminu przedawnienia zobąwiązania podatkowego tj przez pięć latlicząc od końca r4oku w którym złożono zeznanie podatkowe. w tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z tego odliczenia.

 
 Informacja ma charakter iformacyjny i nie stanowi wykładni prawnej

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free