STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  STATUT SHDK RP

STATUT STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Uchwalony przez Nadzwyczajny Kongres w dniu 17.06.2000r. Poprawiony przez IV Kongres SHDK. RP. w Kielcach w dniu 21.09.2002r. Poprawiony przez V Kongres SHDK RP w Turku w dniu 9 września 2006 roku

STATUT STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104, wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej , a siedzibą władz naczelnych jest miasto Turek

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - Okręgi oraz Kluby, które posiadają osobowość prawną.

§ 7

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi jest Stowarzyszeniem Honorowych Krwiodawców, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu.
2. Stowarzyszenie w swoich pracach na wszystkich szczeblach i wszystkich formach organizacyjnych kieruje się zasadami demokracji, kolegialności, jawności życia organizacyjnego, udziału ogółu członków w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia oraz osobistej odpowiedzialności każdego członka Stowarzyszenia za przestrzeganie zasad ideowych i programowych , przepisów Statutu, wykonanie podjętych zadań i poszanowanie ludzkiej godności oraz tolerancji wobec odmiennych poglądów.
3. Stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami Służby Krwi.

§ 8

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych
. 2. Emblematem Stowarzyszenia jest zminiaturyzowana mapa Polski, w środku której z prawej strony umieszczony jest wizerunek lewej ręki trzymającej serce, z którego spływa kropla krwi. Na przedramieniu . Z lewej
âumieszczony jest napis SHDK, nad którym znajduje się znak  strony na mapce umieszczone są litery RP oraz napis Honorowy Dawca Krwi. Znak Stowarzyszenia jest zastrzeżony o czym informuje znak ®.
3. Rada Główna, Rady Okręgów oraz Rady Klubów mają prawo używania pieczęci o następującej treści :

                           Stowarzyszenie Honorowych Dawców
                               Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
                                         Rada Główna

                            Stowarzyszenie Honorowych Dawców
                                    Krwi Rzeczypospolitej Polskiej 
                                           Rada Okręgowa

                               Stowarzyszenie Honorowych Dawców
                                    Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
                                                   Klub HDK

4. Poszczególne Kluby mają prawo używania swojej nazwy, sztandaru, odznaki klubowej”
 

§ 9

 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie przywiązuje duże znaczenie do współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami krwiodawców. Idee Stowarzyszenia są dziedzictwem Polskiego Honorowego Dawstwa Krwi.
3.Stowarzyszenie za swoje święto uznaje dzień 23 maja, w którym to dniu przypada Światowy Dzień Honorowego Krwiodawstwa.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§10

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zrzesza Honorowych Dawców Krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z Ministerstwem Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej poprzez:
1) dążenie do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie inicjatyw Klubów Honorowych Dawców Krwi;
2) organizowanie szkoleń aktywistów i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa, które będzie miało na celu szeroką popularyzację przepisów obowiązujących w tej dziedzinie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia gry ekonomicznej;
3) prowadzenie szerokiej działalności edytorskiej materiałów propagandowych popularyzujących Honorowe Krwiodawstwo oraz działania przeciwalkoholowe;
4) dążenie różnymi sposobami do poprawy jakości aparatów do pobierania krwi oraz do znacznej poprawy kultury obsługi krwiodawców;
5) propagowanie na forum publicznym rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, a dotyczące honorowego krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami krwiopochodnymi;
6) wskazywanie błędnych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych oraz innych nieprawidłowości w Służbie Zdrowia i dążenie do ich usunięcia;
7) organizowanie imprez o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym, które będą miały na celu dalszą integrację Klubów HDK poprzez wymianę doświadczeń organizacyjnych;
8) stworzenie biura turystyki i organizacji imprez, które będzie miało na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń;
9) ścisłe współdziałanie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi;
10) propagowanie i rozpowszechnianie prasy i wydawnictw Stowarzyszenia;
11) oddziaływanie na nie zrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o Honorowym Krwiodawstwie;
12) oddziaływanie na młode pokolenie i pozyskiwanie spośród niego nowych Honorowych Dawców Krwi;
13) zjednywanie Stowarzyszeniu nowych członków;
14) współdziałanie z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi i kulturalno - oświatowymi na swoim terenie;
15) prowadzenie zgodnie z programem Stowarzyszenia działalności społecznej i organizacyjnej;
16) podejmowanie innych prac związanych z działalnością Stowarzyszenia ,w tym prac związanych z pomocą ofiarom wypadków drogowych i pomocą społeczną
17) prowadzenie działalności pożytku publicznego:
a) na rzecz ogółu społeczeństwa;
b) w formie nieodpłatnej w przedmiocie:
- 85.14.C pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego , gdzie indziej nie zakwalifikowana
- 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie zakwalifikowana
- 92.62. Z Pozostała działalność związana ze sportem
- 92.72. Z Pozostała działalność rekreacyjna , gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 74. 13. Z. Badania rynku i opinii publicznej - N. Ochrona zdrowia i opieki społecznej c) w formie odpłatnej w przedmiocie :
- 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
- 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- 52.48.Gsprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie zakwalifikowanych - 74,40 Z Reklama
18) Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie organizacji wyodrębnionej , wyodrębnienie dotyczy przedmiotu działalności statutowej realizowanej w formie nieodpłatnej i odpłatnej

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel RP, który przyjmuje zasady ideowe, programowe i Statutowe Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie do Klubu Stowarzyszenia uzależnione jest od złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji, która zobowiązuje do oddawania krwi honorowo. Jeżeli w danej miejscowości (zakładzie) nie ma Klubu HDK deklarację o wstąpieniu przyjmuje wybrany przez dawcę Klub Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich

. § 15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rada Okręgu lub Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia

. § 17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowo Okręgu lub Klubu.

§ 18

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Rady Głównej, Rady Okręgu lub Klubu

. § 19

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
3) korzystać z urządzeń ,świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
4) noszenia odznaki organizacyjnej;
5) zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich
6) - właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała;
7) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

. § 20

Członek zwyczajny ma obowiązek realizować w każdej dziedzinie swojej działalności zasady ideowe i programowe Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) honorowo oddawać krew;
2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz w życiu organizacyjnym i społecznym;
3) propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się naruszaniu demokracji i praworządności w życiu organizacyjnym;
4) umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków Stowarzyszenia;
5) uczestniczyć w zebraniach swojego Klubu HDK oraz w innych pracach Stowarzyszenia
6) oddziaływać ideowo na nie zrzeszonych oraz zjednywać nowych członków Stowarzyszenia;
7) przestrzegać postanowień Statutu i dyscypliny, a w szczególności podporządkować się uchwałom większości i wykonywać uchwały organów Stowarzyszenia;
8) popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące krwiodawstwa; 9) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§ 21

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §19.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 22

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek :
1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; 2) pozbawienia członkostwa przez Radę Okręgu lub Radę Klubu z powodu nie wywiązywania się z obowiązków „określonych w §
20”

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
4) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
2. Od uchwały Rady w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 4 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 23

Członek Stowarzyszenia, który z powodu wieku lub stanu zdrowia nie może oddawać krwi pozostaje członkiem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 24

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Kongres Stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków - Delegatów);
2) Rada Główna oraz Prezydium Rady Głównej;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Radę Główną.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Okręgi i Kluby Teren działalności Okręgów określa Rada Główna.
5. Okręgi powołuje Rada Główna na wniosek co najmniej trzech klubów będących w Stowarzyszeniu
6. Kluby powołuje Rada Główna lub Rada Okręgowa na wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia.

§ 25

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. . Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia , o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ,przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji ,skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. „Osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.

KONGRES STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Kongresie biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni(delegaci)oraz członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.
3. Uchwałę o zwołaniu Kongresu podejmuje Rada Główna.
4. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Kongresu ogłasza Rada Główna Stowarzyszenia przynajmniej 3 miesiące przed terminem Kongresu.
5. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Kongres podejmuje uchwały w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych delegatów

. § 27

Wnioski na Kongres dotyczące spraw nie objętych proponowanym porządkiem obrad mogą składać naczelne organa Stowarzyszenia oraz Delegaci w terminie 1 miesiąca przed wyznaczoną datą obrad Kongresu.

§ 28

1. Kongres Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Kongres obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.
3. Obradami Kongresu kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz . Kongres może powołać protokolantów.

§ 29

1. Nadzwyczajny Kongres zwołuje Rada Główna:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek, conajmniej 1/3 ogólnej liczby Rad Okręgów lub Klubów, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów).
2. Rada Główna jest zobowiązana zwołać Nadzwyczajny Kongres w ciągu 2 miesięcy, od dnia podjęcia uchwały bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt.2 i 3, powiadamiając o tym Okręgi lub Kluby w terminie jednego miesiąca przed.
3. Nadzwyczajny Kongres obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. § 30 Uchwały Kongresu zapadają przy obecności :
1) w pierwszym terminie-co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
2) w drugim terminie-wyznaczonym w tym samym dniu godzinę później niż pierwszy termin-bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 31

Do kompetencji Kongresu należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań naczelnych władz Stowarzyszenia – Rady Głównej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
2) uchwalanie deklaracji ideowej, programu i statutu Stowarzyszenia oraz ich zmian;
3) podejmowanie uchwał w sprawach programowych i organizacyjnych;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Głównej;
5) wybór i odwołanie Prezesa Rady Głównej;
6) wybór i odwołanie członków Rady Głównej oraz prezydium Rady Głównej. 7
7) wybór i odwołanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez delegatów;
9) określanie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej przez Kluby i Okręgi na rzecz Rady Głównej;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Głównej;
11) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Rady Głównej;
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

RADA GŁÓWNA

§ 32

1. W okresie między Kongresami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Rada Główna. Uchwały Rady Głównej w przedmiocie organizacyjnym działania Stowarzyszenia są wiążące dla Okręgów, Klubów, innych organów oraz członków.
2. Rada Główna składa się z minimum 15 członków wybranych spośród delegatów.
1) W skład Rady Głównej wchodzą : Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik, członkowie wybrani na Kongresie oraz przedstawiciel Rady Okręgu
3. Rada Główna może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Rady.
4. Rada na swym pierwszym posiedzeniu na wniosek Prezesa powołuje ze swego grona Prezydium Rady Głównej , oraz komisje problemowe . W skład Prezydium wchodzą : Prezes , dwaj Wiceprezesi., Sekretarz , Skarbnik ,oraz członkowie wybrani na Kongresie w zależności od liczby członków ustalonej przez Kongres
5. Zasady i tryb działania Rady Głównej i ustala Regulamin uchwalony przez Kongres.
6. Posiedzenia Rady Głównej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
7. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Rada Głowna podejmuje Uchwały w drugim terminie po 30-tu minutach zwykłą większością głosów , bez względu na ilość obecnych członków Rady Głównej

§ 33

1. Rada Główna kieruje całokształtem prac Stowarzyszenia w okresie między Kongresami, a w szczególności :
1) zwołuje Kongres Stowarzyszenia powiadamiając pisemnie wszystkie Okręgi i Kluby w terminie 3 m-cy przed za wyjątkiem § 29 ust. 2;
2) realizuje i czuwa nad wykonaniem uchwał Kongresu;
3) określa szczegółowo kierunki działania Stowarzyszenia;
4) ustala budżet Stowarzyszenia;
5) zatwierdza sprawozdania roczne;
6) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz poprzez swoich przedstawicieli wobec organizacji państwowych i samorządowych;
7) powołuje jednostki terenowe na wniosek zainteresowanych
8) koordynuje działania jednostek terenowych;
9) zawiesza uchwały Rad Okręgowych i Rad Klubów w razie ich niezgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu;
10) zawiesza w czynnościach Prezesa Rady, bądź całą Radę Okręgu lub Radę Klubu, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, uchwałami władz Stowarzyszenia lub postanowieniami Statutu;
11) na wniosek Rady Klubu nadaje odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej;
12) podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku trwałego;
13) podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Kongresu oraz decyzje w innych kwestiach przewidzianych w Statucie;
14) udziela szczegółowych pełnomocnictw Prezydium Rady Głównej, lub jej członkom;
15) składa Kongresowi sprawozdania ze swojej działalności.
2. W razie zawieszenia Prezesa Rady Okręgowej lub Rady Klubu (ust.1 pkt. 10) Rada Główna powołuje Pełnomocnika, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Prezesa przez Walne Zgromadzenie Członków Okręgu lub Klubu.
3. W razie zawieszenia całej Rady Okręgowej lub Rady Klubu powołuje Radę Tymczasową, która pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Rady przez Walne Zgromadzenie Członków Okręgu lub Klubu.
4. Od uchwał Rady Głównej w sprawach określonych w ust.1 pkt.8,9,10 przysługuje prawo odwołania do Kongresu, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady Głównej –za jej pośrednictwem odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Kongresie

. § 34

Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prezydium Rady Głównej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków Rady Głównej ,w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 35

1. W okresie między posiedzeniami Rady Głównej Prezydium kieruje pracami Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Główną.
2. Prezydium może zasięgać opinii komisji problemowych, dla których tryb i szczegółowe zasady działania określa regulamin uchwalony przez Radę Główną

§ 36

1. Do obowiązków Prezydium Rady Głównej należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Rady Głównej;
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia oraz innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Rady Głównej;
3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6) Nadaje godność oraz odznakę „ Zasłużony Działacz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
2. Posiedzenia Prezydium Rady Głównej zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes .Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Prezydium Rady Głównej składa Radzie Głównej sprawozdania ze swej działalności między posiedzeniami Rady Głównej.
4. Uchwały Prezydium Rady Głównej wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Głównej.


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 38

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 10 członków wybranych przez Kongres, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona : Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza

. § 39

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrolowanie ,co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 2
) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla;
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady Głównej, celem omówienia uwag wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
4) posiedzenia Rady Głównej w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
5) składanie Kongresowi sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Głównej
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

. § 40

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Głównej i jej Prezydium.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru , przy czym członkowie organu i nadzoru :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

c) mogą otrzymywać z tytułu funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone a art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagrodzeniach osób kierujących podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr.26 poz. 306 z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113,poz 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA OKRĘGI

§ 41

1. Władzami Okręgu są: 1) Walne Zebranie Członków Okręgu;
2) Rada Okręgowa; 3
) Komisja Rewizyjna Okręgu. 2. Postanowienia § 24 ust. 2 i 3,§ 25 stosuje się odpowiednio.

§ 42

1. Walne Zebranie Członków Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu.
2. Postanowienia § 28,29 i 30 stosuje się odpowiednio.

§ 43

Do Walnego Zebrania Członków Okręgu należy :
1) uchwalanie programu działania Okręgu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Okręgu oraz udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom;
3) wybór i odwołanie Prezesa Rady Okręgu;
4) wybór i odwołanie członków Rady Okręgu;
5) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Okręgu;
6) podejmowanie uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.


RADA OKRĘGU

§ 44

Rada Okręgu kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania zgodnie z uchwałami władz naczelnych.

§ 45

1. Rada Okręgu składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.
2. W skład Rady wchodzą automatycznie prezesi klubów
3.. Postanowienia pkt.1 oraz 2 ust.2 oraz ust.3 ,4,5,6,7 § 32 stosuje się odpowiednio.
4. Posiedzenia Rady Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Rady Okręgu zwołuje Prezes Rady Okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ członków Rady Okręgu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku. W razie nieobecności Prezesa posiedzenie zwołuje Wiceprezes
6. Rada Okręgu wybiera przedstawiciela ze swego grona na Kongres Stowarzyszenia

§ 46

Do zakresu działania Rady Okręgu należy:
1) wykonywanie uchwał Kongresu, Rady Głównej oraz Walnego Zebrania Członków Okręgu;
2) określanie szczegółowych kierunków działania Okręgu;
3) uchwalanie budżetu Okręgu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
4) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz;
5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Okręgu;
6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszania zasad określonych w §20 i 21;
7) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością;
8) współdziałanie z pokrewnymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie działań Okręgu;
9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;
10) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości posiadanych środków przez upoważnione dwie osoby stosowną uchwałą Rady Okręgu
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Okręgu;
12) powoływanie, rozwiązywanie i nadzór nad działalnością Klubów Stowarzyszenia;
13) postanowienia §34,§33 ust.1 pkt. 9,10 i ust.2 mają odpowiednie zastosowanie do Klubów.

§ 47

Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Okręgowych określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Kongres

. KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

§ 48

Komisja Rewizyjna Okręgu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Okręgu

. § 49

Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 50

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:
1) kontrola działalności Rady Okręgu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał władz nadrzędnych;
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
3) przedstawianie Radzie Okręgu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
4) zgłaszanie Radzie Głównej umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Okręgu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Okręgu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Okręgu. § 51

1. Komisja Rewizyjna Okręgu jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Rady Okręgu co najmniej jeden raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Okręgu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

. § 52

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Okręgów określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres.

KLUBY

§ 53

Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia są Kluby obejmujące zasięgiem swej działalności obszar miasta, gminy i dzielnicy, bądź regionu RP określonego przez Radę Główną.

§ 54

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu;
2) Rada Klubu;
3) Komisja Rewizyjna Klubu.
2. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio

.§ 55

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 2. Postanowienia §28,29,30 stosuje się odpowiednio.

§ 56

Do zadań Walnego Zebrania Członków Klubu należy :
1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
2) wybór i odwołanie Prezesa Rady Klubu;
3) wybór i odwołanie członków Rady Klubu;
4) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej Klubu;
5) wybór delegatów na Kongres lub Walne Zebranie Okręgu w liczbie ustalonej odrębnym regulaminem władz nadrzędnych; Prezesi Klubów wchodzą automatycznie na delegatów Zebrania Okręgu
6) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.


RADA KLUBU

§ 57

Rada Klubu kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych

. § 58

Postanowienia §32, a także § 46 stosuje się odpowiednio

. § 59

Do zakresu działania Rady Klubu należy:
1) kierowanie działalnością Klubu
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz uchwał, regulaminów i wytycznych władz nadrzędnych Stowarzyszenia,
3) uchwalanie budżetu Klubu i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;
6) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości posiadanych środków przez upoważnione dwie osoby stosowną uchwałą Rady Klubu
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w §20 i §21;
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Klubu;
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 60

Szczegółowy tryb i zasady działania Rad Klubów określa Regulamin Rady Głównej uchwalony przez Kongres

. KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

§ 61

Komisja Rewizyjna Klubu jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Rady Klubu

. § 62

Postanowienia § 50 i 52 stosuje się odpowiednio

. § 63

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
1) kontrola działalności Rady Klubu pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną i Komisją Rewizyjną Okręgu;
3) przedstawianie Radzie Klubu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
4) zgłaszanie Radzie Okręgu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Rady Klubu sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Klubu.

§ 64

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Klubów określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Kongres.


ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 65

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i Fundusze. 1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) kwoty płacone przez Ministerstwo Zdrowia tytułem ekwiwalentu za oddaną krew;
3) dotacje;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej;
6) dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Stowarzyszenie nie może :
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej „ osobami bliskimi”
b) przekazywać ich majątku na rzecz ich rodzin, członków organu lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach ,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organow lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich

. § 66

1. Dla ważności oświadczeń woli,w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Rady Głównej, lub jednego członka Prezydium Rady Głównej i pełnomocnika Rady Głównej.
2. Postanowienia § 65 ust1,2,3,4 oraz § 66 ust 1 mają zastosowanie do Rad Okręgów i Rad Klubów.


ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 67

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Kongres wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Kongresu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Kongresu. Do zawiadomienia określonego w §26 ust.4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Kongres określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.20,poz.104,z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 68

Znowelizowany Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego, za wyjątkiem §32 ust 2, §41 ust 2 oraz §52 ust 3, które obowiązywać będą po zakończeniu kadencji władz wszystkich szczebli Stowarzyszenia.

 

Za zgodność z oryginałem :
Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – Antoni Szałek

Vice Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Jan Lankau

Vice Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Matusiak

 Sekretarz Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej –Janusz Mietlicki.

 

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (12 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free