STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RP
   
 
  Ustawy Prawne i regulaminy

Projekt Ustawy

o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi

 

 w ustawie z dnia 222 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi ( Dz. U  nr 106, poz. 681, z 1998r. nr117, poz. 756oraz z 2001 r. nr 126,poz 1382 ) z późniejszymi zmianami ( Dz. U z dnia 29 grudnia 2003 r.) proponuje się następujące zmiany:

 

1)       Art.3 otrzymuje brzmienie :

        Art. 3.

 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.

2. Organy państwowe i samorządowe, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenia i Fundacje ,oraz inne organizacje honorowych dawców krwi, zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne oraz środki masowego przekazu powinny popierać działania publicznej służby krwi w zakresie propagowania, rozwijania dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i stwarzania sprzyjających temu warunków.

2) Art. 4 ust 2 otrzymuje brzmienie :

 2. Publiczna służba krwi realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem ,Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz z innymi organizacjami honorowych dawców krwi, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, oraz ustawach o Stowarzyszeniach i Fundacjach

       3) Art. 6 otrzymuje brzmienie :

        

Art. 6. 

1. Osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje tytuł "Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej ". w skrócie HDK RP

2. Honorowemu dawcy krwi:

  1)  kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

  2)  mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

   przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej /ZHDK RP/ i odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, może być przyznane odznaczenie państwowe „ Zloty Krzyż Zasługi „ oraz/lub odznaczenie Ministra Zdrowia „ Honorowy  Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”

4. minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, równoważne ilości innych składników krwi, o których mowa w ust. 2 i 3.

4) Art. 7 otrzymuje brzmienie :

   Art. 7. 

1. Honorowy dawca krwi otrzymuje legitymację "Honorowego Dawcy Krwi Rzeczypospolitej Polskiej ", wystawioną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa

2. Tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej" i odznakę honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej " nadaje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

3. Wydatki związane z nadaniem tytułu i odznaki honorowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2, pokrywane są z budżetu państwa.

4. minister właściwy do spraw zdrowia, a w jego imieniu Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządami Krajowymi Stowarzyszeń i Fundacji Honorowych Krwiodawców   w drodze rozporządzenia, określa warunki i tryb nadawania odznaki honorowej „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wzory odznaki i legitymacji

5) Art. 20 otrzymuje brzmienie:

 

Art. 20. 

Zakład opieki zdrowotnej nie może uzależnić zastosowania w leczeniu krwi  od oddania krwi  przez  członków rodziny pacjenta lub przez inną osobę  

     6) Art. 26 ust. Otrzymuje brzmienie

 

3.       Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje i odwołuje członków Rady spośród specjalistów z różnych dziedzin medycyny i innych dziedzin nauki, przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Instytutu, regionalnych centrów, Wojskowego Centrum, Centrum MSWiA oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Stowarzyszeń i Fundacji Honorowego Krwiodawstwa  i przedstawicieli organizacji pozarządowych,

     7) Art. 27 otrzymuje brzmienie :

        Art. 27. . 

   Do zadań regionalnego centrum, Wojskowego Centrum i Centrum MSWiA należy w szczególności:

 

    1)  kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,

   2)  prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew odpowiednio w regionalnym centrum, Wojskowym Centrum albo Centrum MSWiA,

    3)  pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,

    4)  gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi,

 5)propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem , Stowarzyszeniami  i Fundacjami Honorowego Krwiodawstwa

6)      nadawanie tytułów Honorowego Dawcy Krwi RP i Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi RP we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem , oraz Stowarzyszeniami , Fundacjami Honorowego Krwiodawstwa

  7)  zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne

  8)  zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,

  9) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią ,

  10) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych,

  11) sprawowanie  nadzoru wdziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

     13) organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa

 

Zostań Honorowym Krwiodawcą
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Data powstania Klubu
 
21 kwiecień 1961 rok
Od 2004 roku w strukturach Stowarzyszenia
od roku 2008 Organizacja Pożytku Publicznego
KLub SHDK RP "Górnik"
posiada sztandar
ufundowany w roku 2005
przez prywatnego sponsora
Zdzisława Grebera
Adres kontaktowy
 
62-700 Turek
Oś. Wyzwolenia 6 klatka "K"
tel +48 665 003 328
klubshdkrpgornik@vp.pl
Kolejni Prezesi
 
Kazimierz Kawalec
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Mliczek
Andrzej Apelt
Antoni Szałek
Anna Mliczek
Zbigniew Buda
Owczarek Bogdan
 
Ogółem - 122 członków
Kobiet - 23 członków
Przebadanych na szpik kostny
- 13 członków
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free